Ruženec k sv. Jozefovi

Modlí sa zvyčajným spôsobom na klasickom ruženci.
a) Ktorý povedal: „Ja som vinič a vy ste ratolesti.“
b) Ktorý povedal: „Ja som Cesta, Pravda a Život.“
c) Ktorý povedal: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť.“

  1. Ježiš, ktorý svätého Jozefa vyvolil za ženícha presvätej Panny.
  2. Ježiš, ktorý miloval svätého Jozefa ako pozemského otca.
  3. Ježiš, ktorý bol poslušný svätému Jozefovi.
  4. Ježiš, ktorý sa so svätým Jozefom modlil a pracoval.
  5. Ježiš, ktorý ustanovil svätého Jozefa ako patróna Cirkvi.

Modlime sa:
K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu. S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval. Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou Rodičkou, a pre otcovskú nežnosť, ktorou si objímal Božie dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach. Ty, starostlivý ochranca Svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista, odvracaj od nás, láskavý otec, všetku nákazu bludu a hriechu. Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti; a tak ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, obhajuj aj svätú Božiu Cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom a nás všetkých prijmi do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť.
Amen.